► ประกาศมาตรการรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 >>> คลิกดาวน์โหลด


► เอกสารยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5 ปี - 11 ปี >>> คลิกดาวน์โหลด


► เอกสารยินยอมเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK (Antigen Test Kit) >>> คลิกดาวน์โหลด


 

► เอกสารใบคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา >>> คลิกดาวน์โหลด


► เอกสารใบขอรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน >>> คลิกดาวน์โหลด