ปรัชญา
        ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับการพัฒนาคน  เครื่องมือของการพัฒนาตน คือ การศึกษา
      โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี  มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนา   คุณภาพชีวิตทางการศึกษาให้กับนักเรียoโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนให้หลากหลายวิชา  เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่   แต่ยังคงดำรงซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทย    ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นหัวใจของขบวนการเรียนรู้   เพื่อตนเองและสังคม  ประกอบกับพัฒนาทางวัฒนธรรม  จิตวิญญาณ  จริยธรรม  คุณธรรม ความดีงาม   พร้อมที่จะเป็นคนดีในสังคมได้
      ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนจึงเน้นที่คนเป็นศูนย์กลาง คือ นักเรียนต้องได้รับการศึกษาดี มีวัฒนธรรม มีคุณธรรมประจำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่า...
“ คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน ”