วิสัยทัศน์

          โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี    เป็นสถานศึกษาที่มุ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   มุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์   สังคม  สติปัญญา  และรู้จักคิดเป็น  ทำเป็น มีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   ควบคู่ไปกับคุณธรรม   จริยธรรม  ให้มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 
นโยบายของโรงเรียน

          1.  โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการเป็นแบบแผน
          2.  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม
          3.  ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาหลักสูตร   ให้มีความยืดหยุ่นทันสมัย สอดคล้องกับความ
               ต้องการของสังคม  โดยยึดนักเรียนเป็นจุดสำคัญ
          4.  ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์  และกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมี
               การพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลและสอดคล้องกับหลักสูตร
          5.  จัดสิ่งแวดล้อม  อาคารสถานที่  ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ พัฒนาปรับปรุงและผลิตสื่อให้                             สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ให้พอกับความต้องการของบุคลากรและนักเรียน
          6.  นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ  มีความรับผิดชอบ   สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะจึงมี
               จิตสำนึกและแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิของผู้อื่น
          7.  นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาวิชา   มีความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์   แก้ไขปัญหาต่างๆ
               ด้วยตนเอง   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์สูงขึ้น   และนำไปประยุกต์ใช้ใน
               ชีวิตประจำวันได้
          8.  ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน มีส่วนร่วมในการสร้างความ สัมพันธ์อันดีกับชุมชนในโอกาสต่างๆ