ระเบียบปฏิบัติเมื่อติดต่อกับแผนกทะเบียน
      ⇒ ขอรับใบคำร้องต่างๆได้ที่แผนกธุรการ
     
การกรอกข้อมูลต่างๆในใบคำร้อง จะต้องกรอกโดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนด้วยตัวบรรจง
     
แผนกทะเบียนเป็นผู้รับคำร้อง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อท่านอาจารย์ใหญ่และดำเนินการตามคำขอ ดังกล่าว
     
การขอรับเอกสารต่างๆ ดังที่แจ้ง ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง 7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )
     
รูปถ่ายที่ใช้ติดต่อกับแผนกทะเบียนจะต้องเป็น รูปถ่ายสี/ขาว - ดำ ขนาด 2 นิ้ว ( ไม่อัดภาพด้วยระบบ
          โพลารอยด์) นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น และเขียนชื่อ-              นามสกุลด้วยตัวบรรจงชัดเจนหลังรูปถ่ายทุกใบ
     
เมื่อมาติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารใดๆ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบ              ทุกครั้ง
 
 การขอใบรับรองสถานภาพนักเรียน
     
ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
     
กรณีการขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ให้กรอกชื่อ-นามสกุล เป็นภาษา
          อังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
     
ขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )

 การขอใบรับรองผลการเรียน
     
ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
     
ในกรณีที่นำแบบฟอร์มใบรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในใบ
          คำร้อง โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ ลงในแบบฟอร์ม แผนกทะเบียนจะเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ตามคำร้อง
          ที่แนบมา
     
สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) หรือตามระยะเวลาที่
          แผนกทะเบียนกำหนด ในกรณีเอกสารที่ต้องได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงศึกษาธิการ

 
 การลาออกจากการเป็นนักเรียน
     
ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อแผนกทะเบียนด้วยตนเอง
     
ขอรับแบบคำร้องกรอกรายละเอียด เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติจากท่านอาจารย์ใหญ่
     
เตรียมรูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ยื่นแผนกทะเบียนพร้อมกับใบคำร้อง
     
ติดต่อแผนกการเงิน เพื่อตรวจสอบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ขอลาออก
     
ผู้ปกครองนักเรียน หรือบิดา-มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก ในวันรับเอกสาร
     
สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง 7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )

      หมายเหตุ

     
นักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกปลายปีการศึกษา จะต้องแจ้งทางแผนกทะเบียนอย่างช้าภายในวันที่ 30
          เมษายน ของปีการศึกษานั้นๆ
     
ถ้าท่านมิได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนด้วยการเขียนคำร้อง ยื่นต่อทางแผนกทะเบียนของโรงเรียน
           แต่อย่างใด ให้ถือว่าท่านนั้นมีความประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาใหม่
     
หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาใน
          ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
     
หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาใน
          ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
     
ผู้ปกครองคนใดมีความประสงค์ที่จะพานักเรียนออกในภาคเรียนที่ 2 จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนรับ
          ทราบภายในสิ้นเดือนกันยายน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 2 ก่อน ทางโรงเรียน
          จึงจะออกเอกสารสำคัญต่างๆ ให้

 
 การขอแก้ไขเอกสาร วัน เดือน ปีเกิด
     เมื่อปรากฎว่า วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนผู้ใดผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐานหรือความเป็นจริง
     
ผู้ปกครองจะต้องเขียนคำร้องขอแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียนผ่านแผนกทะเบียน โดยแนบ                  สูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านไปกับคำร้องด้วย
     
การขอแก้ไขดังกล่าวจะต้องกระทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 
 การขอแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนชื่อ - สกุล
      ผู้ปกครองจะต้องติดต่อแผนกทะเบียน เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของนักเรียนต่ออาจารย์ใหญ่
     
นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลตัวจริง พร้อมกับนำสำเนาใบสำคัญดังกล่าวแนบมาด้วย
     
นำทะเบียนบ้านที่มีชื่อ หรือชื่อสกุลเดิม พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าวแนบมาด้วย
     
การขอเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ต้องขอเปลี่ยนให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อนวันสอบ โดยเฉพาะนักเรียน ชั้น
          ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1

 การขอแก้ไขเอกสารเปลี่ยนยศบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
      ในกรณีผู้ปกครองนักเรียน หรือ บิดามารดาซึ่งรับราชการทหาร-ตำรวจ เมื่อได้รับพระราชทานเลื่อนยศจะ
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
     
ผู้ปกครองจะต้องติดต่อแผนกทะเบียน เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนยศของผู้ปกครองหรือบิดา - มารดา
     
แสดงสำเนาเอกสารสำคัญในการได้รับพระราชทานเลื่อนยศต่อทางโรงเรียน เพื่อขออนุญาตเปลี่ยน
          ยศให้ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันในทะเบียนโรงเรียน

 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
     เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู อาจารย์ จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนหากนักเรียนมีกิจธุระที่จำเป็นต้องออกนอกโรงเรียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
     
ผู้ปกครองมาขอลาด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อขอบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณ โรงเรียน
     
เมื่อนักเรียนได้รับบัตรอนุญาตแล้ว ขอให้นำบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน หรือใบลาทำกิจกรรม
          ภายนอกโรงเรียนมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ป้อมหน้าประตู
 
 การกลับบ้าน
     
โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านหลังเวลาเลิกเรียน ถ้ามีความจำเป็นอนุญาตให้อยู่ได้ และจะ
          ต้องออกจากโรงเรียนอย่างช้า เวลา 16.30 น.(ถ้าหลังเวลา 16.30 น. ถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทาง
          โรงเรียน จะไม่รับผิดชอบ)
หมายเหตุ :
      นักเรียนจะอยู่ในโรงเรียนหลังเวลา 16.30 น. ได้ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ครูผู้
ควบคุมกิจกรรมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

 
 การลาป่วย
     
หากนักเรียนขาดเรียนด้วยกรณีป่วย กิจธุระ หรือกรณีอื่นๆ การลาหยุดโรงเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะต้องยื่น
          ใบลาป่วย  หรือใบลากิจตามแบบใบลาของโรงเรียนที่มีลายเซ็นของผู้ช่วยฝ่ายปกครองต่อครูประจำชั้น
          ในวันแรกที่มาเรียน เพื่อให้ครูประจำชั้นรับทราบี้
     
ถ้านักเรียนขาดเรียนเพราะป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมกับใบลาด้วย
     
ถ้าปรากฏว่านักเรียนคนใดปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง จะถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติ
          นักเรียนและบันทึกในสมุดบันทึกพฤติกรรม
     
หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา หรือทางโรงเรียนไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองถึง 3 วัน ติดต่อกัน
          โรงเรียนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เห็นสมควร
     
ทุกครั้งที่นักเรียนหยุดเรียน ผู้ปกครองต้องแจ้งทางโรงเรียน โดยโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข
          โทร.02- 421-1471, 02-444-2187  โดยแจ้งกับครูธุรการ ( ตั้งแต่เวลา 7.00 น. )
          เมื่อนักเรียนมาเรียนตามปกติต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้นด้วย
     
การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน ถ้าขาดเรียนติดต่อ 2 วัน ในเช้าวันที่ 3 ให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ติดตาม
          โดยทางโทรศัพท์ ไปรษณียบัตรหรือวิธีใดก็ตามที่เร็วที่สุด แล้วรายงานผลต่อหัวหน้าระดับชั้นหรือผู้ช่วย