ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงพชรรพี เลปนะวัฒน์กวี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖