ความเป็นมาของโรงเรียน

      โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 ซอยอัสสัมชัญ 4 แขวงบางไผ่ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 เป็นโรงเรียนลำดับที่ 17 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ โดยในปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน
แผนกสามัญ (Regular Programme) และแผนกสองภาษาอาเซียน (ASEAN Bilingual Programme) ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ปกครองจำนวนมาก เพราะเด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการเรียนการสอนของครูต่างชาติโดยตรง
     ด้วยประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือสารสาสน์ อาจารย์พิบูลย์ และอาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล ที่ต้องการให้เด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้ศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวิชาการดี สามารถเรียนรู้ สื่อสารและพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และไม่ต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศ ดังนั้นโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี จึงเป็นโรงเรียนหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ฯ ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ