สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

S 94552077

S 94552078

S 94552080

ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและมอบเหรียญเกียรตินิยม โดยมี ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดี ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ รองอธิการบดี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ดร.สยมพร กล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีปณิธานความมุ่งมั่นในการจัดการการศึกษา ให้นักศึกษามีความรู้วิชาการตาม

สาขาต่างๆ มีทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่การเสริมสร้างจุดแข็งโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเปิดสอน ระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำหรับปริญญาโท เปิดสอนสาขาหลักสูตรบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

“สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 และ 2566 สำหรับจำนวนบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่เข้ารับการประสาทปริญญาบัตร มีจำนวนทั้งสิ้น 412 คน โดยเป็นมหาบัณฑิต จำนวน 49 คน และเป็นบัณฑิต จำนวน 363 คน ซึ่งภายในงาน ยังมีพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นอีกด้วย” ดร.สยมพร กล่าว

ด้าน ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ปีการศึกษา 2566 นี้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งได้รับการอนุมัติจากทางคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังในการพัฒนาครูที่ไม่จบสายครู ให้สามารถประกอบวิชาชีพครูด้วยทักษะที่หลากหลายอย่างบูรณาการทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรู้อย่างลึกซึ้ง กระจ่างชัดในเนื้อหาวิชาความเป็นครูตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีทักษะและจิตที่มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ.2566 โดยได้เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้-16 ม.ค.67 ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 30,000 บาท และจะเปิดรับสมัครรุ่น 2 ปีการศึกษา2567 ช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาและการพัฒนาครู เรียน 3 ภาคการศึกษาและสามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ติวใบประกอบวิชาชีพ และ ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาที่ ก.พ.รับรอง หรือตามที่สถาบันฯ พิจารณาความเหมาะสม 2. เป็นครูผู้สอนในระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และการศึกษาพิเศษ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.svit.ac.th และ facebook/education.svit
ที่มา : พิมพ์ไทยออนไลน์