Open House Grade 6 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 โดยจัดให้นักเรียนได้เข้าเรียนตามฐานต่างๆ ตามรายวิชาในระดับมัธยมศึกษา เช่น Innovation STEM เคมี ชีววิทยา Coding ภาษาอังกฤษ และรายวิชาครูต่างชาติ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป