Camps Kids Activities "น้องคนนี้... ให้พี่ดูแล"🎉🎉
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ระหว่างพี่ ป.1 กับ น้อง อ.3 โดยพี่ๆจะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือน้องในการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และได้ฝึกทักษะทางด้านต่างๆ